Valoda un kultūra ir etniskās identitātes pamatveidotāji. Muzeji ir lielākās Latvijas sabiedrības materiālās kultūras krātuves. Projekta partneru muzejos tiek glabātas ap 250 000 dažādām etniskām grupām piederošas materiālās kultūras liecības. Muzeju lomas nozīmīgumu šajos procesos nosaka to iespējas saglabāt pētīt un komunicēt sabiedrībā ne vien dažādu etnisko grupu un kultūru aspektus mūsdienās, bet arī pagātnē, tādejādi akcentējot vēsturisko pozitīvo pieredzi un nodrošinot tās saglabāšanos nākotnei. Projekta pamatā ir ideja par šīs vēsturiskās pieredzes efektīvu izmantošanu mūsdienu sabiedrības etniskās integrācijas problēmu risināšanā.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt sabiedrības etnisko integrāciju un saskaņu Vidzemes reģionā, palielinot sabiedrības izpratni par mazākumtautību kultūrām un tās atvērtību sadarbībai, veidojot labvēlīgu vidi kultūras atšķirību saglabāšanai; stiprinot reģiona identitātes multikulturālos aspektus, uzlabot Latvijas sabiedrības kapacitāti integrācijai Eiropas Savienībā.

Mērķauditorijas ir dažādu Latvijā dzīvojošo etnisko minoritāšu pārstāvji- krievi, baltkrievi, ukraiņi, lietuvieši, ebreji, čigāni, poļi, zviedri, vācieši.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tā īstenošanas gaitā sadarbojoties pašvaldībām, muzejiem un nevalstiskajām organizācijām, tiks veiktas sekojošas aktivitātes: izveidots efektīvs, darboties ilgspējīgs multikulturālu muzeju tīkls Vidzemē; izveidota sabiedriski pieejama datu bāze par dažādu etnisko grupu un kultūru liecībām partneru muzejos; izveidots partnermuzeju Interneta mājas lapu tīkls, veiktas aptaujas un izstrādāta stratēģija etnisko minoritāšu kultūru integrācijai Vidzemes muzeju darbā un izdarītas izmaiņas muzeju politikas dokumentos; sagatavots buklets un izveidota izstāde par Vidzemes reģiona multikulturālo izcelsmi; tiks organizēti sabiedriski pasākumi, ar mērķi pētīt un popularizēt muzeju iespējas aktīvi darboties sabiedrībai svarīgu problēmu risināšanā.